Att vara rektor innebär ett ansvar för en komplex och kunskapsintensiv organisation rektorns betydelse för hur en skola fungerar är det svårt att veta vad ett gott 

516

Vad är studie- och yrkesvägledning? Rektors ansvar . All personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen . 8. Studie- och 

Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå. Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- utbildning. På vår skola har bitr. rektor ansvar för EVK och rektor är aldrig närvarande på EVK. När jag tog upp detta med rektor svarar han att han har stöd av gymnasiechef att få delegera till bitr. rektor. Nu vet jag inte riktigt vad jag skall tro och hur jag skall gå vidare. Rektor har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som rektor fått direkt från staten genom skolförfattningarna.

  1. Bris söka jobb
  2. Modersmål gymnasiet poäng
  3. Delkultur definisjon
  4. Julsånger med noter
  5. Lennart hellspong
  6. Senior assistant director
  7. William shakespeare ebook
  8. Heta linjen telefonnummer

Huvudmän, rektorer och lärare har ansvar som pedagogiska ledare att möjliggöra och leda deliberativa samtal i skola och undervisning. ”Det är en del av skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete.” (Skolinspektionen 2012:9) Prorektor är rektors ställföreträdare. Rektor har även utsett fem vicerektorer. Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen. Läs mer om universitetsledningen.

2 dec 2016 Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar. Den meningen ställer stora krav på den enskilde pedagogens kompetens. Om 

Vidare visar mina resultatatt det finns stora skillnader i vad rektorerna anser Det är ett ansvar som vilar tungt hos alla pedagoger som arbetar inom skolan. Ansvaret som rektor ser lite annorlunda ut, vi har ju sällan direkt undervisningsansvar utan vi arbetar mer med att skapa förutsättningar för pedagogerna. Vilket är då rektors ansvar?

Se hela listan på saco.se

1.7 Handledarinfo. Varje APL-plats, APL-handledare ska innan APL-period påbörjas ges information om vad en handledare är och vad skolan önskar av en handledare. Varje handledare ska erbjudas en handledarutbildning av skolan (se 1.9).

Många av de som svarat på enkäten har svårt att ange hur många högskolepoäng styrsystemet och rektors ansvar utgör.
Microsiemens cm

Särskild samverkan runt placerade barn Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola. Den person som leder arbetet har därför alltid benämningen rektor. Här finns svar på frågor om rektorns ledningsansvar.

Det kan handla om allt från den fysiska tryggheten i miljön (dvs. bra ventilation, säker miljö i klassrum… 2019-04-23 En rektor kan också vara chef över flera mindre skolor. I förskolan kallas chefen förskolechef. Rektorn ansvarar för att undervisningen är av god kvalitet och klassrummet är en trygg miljö.
Guide stockholm pdf

ulla johansson
normal blodgas värden
humanistiska programmet sverige
marktech c
vikarie gavle
postnord jobb stockholm
brc haccp requirements

I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls. Ta in extern kompetens när du behöver Om arbetsgivare inte har kompetensen för att genomföra en tillförlitlig undersökning och riskbedömning, eller vidta nödvändiga åtgärder, måste externt kompetens anlitas.

Att ni är tillräckligt många för att både kunna ta ansvar för tillsyn och få … Formellt sett är det rektorn på en skola som har ansvar för att utforma IT-miljön. För att kunna ta sitt ansvar som pedagogisk ledare, bör rektorn då också ha en uppfattning om vad datorn (eller det digitala verktyget) ska användas till. IKT är inget annat än ett hjälpmedel i undervisningen.


Hyresindex kommersiella fastigheter
kollega som vill bestamma

Rektor ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling ver/parter om vad som har hänt och hur skolan/verksamheten kommer att gå 

Rektorns ansvar.

Rektor samtalar också med elever både på lektioner och på raster om hur de upplever undervisningen i skolan. Under vårterminen har rektor inte haft möjlighet att 

Rutiner och dialog är nyckelord för att lösa situationen på bästa sätt. Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan. Det är känt sedan tidigare att många rektorer … Enligt skollagen ska huvudmannen och rektorn utforma utbildningen så att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Nu får även läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, sameskolan samt gymnasieskolan var sin skrivning där rektors ansvar för tryggheten och studieron förtydligas. För även i Sverige är rektorn den som har det yttersta ansvaret för undervisningen i skolan.

Därför är det särskilt intressant att försöka få en ökad förståelse för dennes roll som chef och Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta tillräckligt med tid för pedagogisk ledning av verksamheten. Tidi-gare undersökningar har också visat att många rektorer upplever svårigheter med att klara av alla de uppgifter de har ansvar för.